TITLE
 
Title
ขั้นตอนของการพัฒนาและออกแบบงานตกแต่งภายใน
URL
https://newperfectdesign.com
Description
เพื่อให้การออกแบบตกแต่งในภายในได้มาตรฐานและเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ เจ้าหน้าที่ออกแบบต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนเกี่ยวกับมาตรฐานในการออกแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานของการออกแบบงานตกแต่งภายใน

1. การให้คำปรึกษาและการรับรู้ข้อมูล สำหรับการออกแบบของโครงการจากเจ้าของโครงการ เพื่อทำการสรุป ความต้องการขั้นต้นของลูกค้าเช่นการ รับออกแบบคลินิก จะต้องมีการพบปะพูดคุย ระหว่างนักออกแบบและลูกค้าเพื่อพูดคุย วิเคราะห์ความต้องการในงาน นำไปสู่การพิจารณาตัวนักออกแบบตกแต่งภายในในทำนองเดียวกันนักออกแบบตกแต่งภายใน ส่วนใหญ่ก็จะใช้ขั้นตอนนี้ในการพิจารณาว่าจะรับงานของลูกค้ารายนั้นหรือไม่

2. การวางผังและนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบขั้นต้น สำหรับขั้นตอนนี้นักออกแบบตกแต่งภายในจะทำการวาง แนวความคิดในการออกแบบคร่าวๆให้กับลูกค้าทำการพิจารณา ทั้งนี้ นักออกแบบตกแต่งภายในส่วนใหญ่ มักจะนำเอาหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่งภายในต่างๆ มากนำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจอีกด้วย ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ลูกค้าจะได้ทราบแนวทางและรูปแบบของงานออกแบบที่จะได้รับการพัฒนาในขั้นตอนต่อไป

3. การพัฒนาแบบร่าง ขั้นตอนนี้นักออกแบบตกแต่งภายในจะนำแนวความคิดในการออกแบบและผังพื้นที่ในการใช้สอยที่ได้ผ่านการอนุมัติจากลูกค้าแล้วมาพัฒนาเป็น แบบร่างอย่างง่ายๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดแนวคิดได้ว่างานออกแบบทั้งหมดจะออกมาเป็นอย่างไร

4. การกำหนดวัสดุตกแต่งภายใน นักออกแบบตกแต่งภายในจะทำการกำหนดวัสดุตกแต่งทั้งหมดโดยอ้างอิงกับแบบร่างขั้นสุดท้ายที่ได้ รับการอนุมัติแล้วให้ลูกค้าทำการพิจารณาทั้งนี้ มักจัดทำเป็นแผ่นกำหนดวัสดุตกแต่งให้ลูกค้าทำการพิจารณาเปรียบเทียบประกอบแบบร่างในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะดำเนินการเขียนแบบรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย

5. การเขียนแบบรายละเอียด นักออกแบบจะทำการเขียนแบบรายละเอียดให้ตรงตามแบบร่างขั้นสุดท้ายที่ได้รับการรับรองแบบจากลูกค้าแล้วโดยปกติแล้วนักออกแบบจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน ในการ ทำงานในขั้นตอนนี้หากลูกค้ามีความประสงค์จะขอแก้ไขรายละเอียดในแบบก็จะสามารถแจ้งแก่นักออกแบบได้ภายหลังจากที่ได้รับแบบรายละเอียดมาอ่านแล้วโดยปกตินักออกแบบมักจะพิมพ์แบบเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดให้ลูกค้าทำการอ่านแบบและพิจารณารายละเอียดทั้งหมดก่อนที่จะพิมพ์แบบจริง
Tag.1
รับออกแบบคลินิก
Tag.2
Tag.3
Tag.4
Keyword
:
Views
107
Category
อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง
Posted time
[วันที่โพสต์: 5 ส.ค. 2561 21.13 น.]
Update time
[อัพเดตล่าสุด: 5 ส.ค. 2561 21.13 น.]
 
 
 

การศึกษา (22)
กีฬา (0)
ข่าว-สื่อ (0)
คอมพิวเตอร์ (0)
ชอปปิ้ง (31)
ท่องเที่ยว (5)
ธนาคาร-การเงิน (0)
ธุรกิจ (50)
บันเทิง (1)
มือถือ (0)
ยานยนต์ (7)
ศิลปะ-วัฒนธรรม (0)
สัตว์เลี้ยงและต้นไม้ (0)
สุขภาพ (12)
หน่วยงานราชการ (0)
อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง (6)
อินเทอร์เน็ต (4)
อื่นๆ (177)
เกมส์ (0)
เว็บไซต์ต่างประเทศ (0)
โปรโมทเว็บไซต์ (3)
โรงแรม (0)
     
!!!!!** FOOTER **!!!!!